ทีมงานสายตรวจคุณภาพเจ้าหน้าที่สายตรวจกลาง

 • ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานในความรับผิดชอบ
 • เรียกกำลังพลเข้าทดสอบและฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่รปภ.
 • ตรวจเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่รปภ.และหัวหน้าหน่วยรปภ.
 • เรียกดูรายงานการลงเวลางานเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่รปภ.ประจำหน่วยงาน
 • เรียกดูรายงานระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์
 • เรียกดูรายงานการตรวจตราประจำจุดของเจ้าหน้าที่รปภ.
 • สอบถามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รปภ.และหัวหน้าหน่วยรปภ.
 • คอยให้คำแนะนำแก่หัวหน้าหน่วยรปภ.และเจ้าหน้าที่รปภ. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 • คอยให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆแก่หัวหน้าหน่วยรปภ.และเจ้าหน้าที่รปภ.
 • เก็บรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รปภ.และส่งรายงานเข้าส่วนกลาง
 • (บริการพิเศษ)

 • ให้ความช่วยเหลือในการเจรจาและแก้ไขสถานการณ์กรณีเกิดข้อพิพาทขึ้นภายในหน่วยงาน
  • ให้ทีมงานสายตรวจ-ฝ่ายปฎิบัติการ ตรวจสอบและประเมินหน้างานก่อนเริ่มใช้บริการ เพื่อกำหนดจุดรักษาการรปภ. กำหนดจำนวนรปภ. และกำหนดหน้าที่รปภ.ในแต่ละจุด
  • บริการให้คำแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการของลูกค้า
  • มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ สร้างความแตกต่างด้านการบริการ ให้ความเป็นมิตร และดูแลบริการด้วยความเต็มใจ
  • มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนระบบงานไปตามข้อกำหนดของลูกค้าได้
  • จัดส่งรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รปภ.ประจำหน่วยให้แก่ลูกค้าทุกเดือน (Security Report) หัวข้อการรายงานดังนี้
   รายงานการตรวจสอบความเรียบร้อยประจำจุด
   รายงานการพบเจอสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ
   รายงานปัญหาที่พบเจอและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน
   รายงานเพิ่มเติมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า
Visitors: 38,096