ลูกค้าที่ให้บริการ

                       

 “คนคือหัวใจขององค์กร”

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปัจจัยหลักที่จะผลักดันให้งานรักษาความปลอดภัยก้าวสู้ความเป็นมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

คือ การได้คนที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานภายในองค์กร

บริษัท รักษาความปลอดภัย เซ็นสปีดการ์ดเซอร์วิส จำกัด จึงได้ให้ความสำคัญในด้านทรัพยากรบุคคล

 เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านการให้บริการภายใต้ “บริการดี มีคุณภาพ”

“พนักงาน” เป็นทรัพยากรทีสำคัญอย่างยิ่งในงานบริการรักษาความปลอดภัย

การสร้างขวัญและกำลังใจสร้างแรงจูงใจและสร้างความสุขให้พนักงานในการทำงานนอกจากนี้จะต้องสร้างมาตรฐานให้กับการบริการให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

“ลูกค้า” ก็จำเป็นต้องมีหลักประกันที่เชื่อถือได้ และมีความมั่นใจในความมั่นคงของสถานะทางการเงินของผู้ให้บริการ 

เมื่อลูกค้าใช้บริการคุณภาพของพนักงานเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ สร้างความมั่นใจอุ่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี “คน” และ “ระบบ” เป็นเครื่องมือสำคัญ

“ฝ่ายบริหาร” เป็นผู้ที่ควบคุมกำกับดูแลแบกรับภาระหนักในการสรรหา ฝึกอบรมอย่างมีขั้นตอน และถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดแล้ว

 และยังต้องคัดเลือกคุณสมบัติ คุณวุฒิ วัยวุฒิ  บุคลิกภาพ รูปพรรณ ขนาดสัดส่วนของบุคคลให้เหมาะสมกับงาน

หลักการบริหาร

(วิสัยทัศน์)

 ริษัท รักษาความปลอดภัย เซ็น สปีดการ์ดเซอร์วิส จำกัดมีความมุ่งมั่นพัฒนาในการให้บริการงานรักษาความปลอดภัย

 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

ASIA มีหน้าที่ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

ASIA มุ่งเน้นในการให้บริการด้วยคุณภาพในการให้บริการด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ คือ “บริการดี มีคุณภาพ”

ASIA ตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านการให้บริการและผลักดันให้งานรักษาความปลอดภัยก้าวสู่มาตรฐานแห่งวิชาชีพ

 โดยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กร

 (นโยบาย)

1. ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ

2. มีระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงานและทำความเข้าใจในการให้บริการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

3. ส่งเสริมการจ้างงานตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

4. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เพื่อให้การบริการเป็นไปตาม พ.ร.บ. ที่กำหนด

 

การประกันความเสียหาย

                บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานโดย ยึดมั่นในอุดมการณ์ 

ได้คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สมกับที่ผู้ว่าจ้างให้ความ

ไว้วางใจเข้ามารักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน  ดังนั้นหากมีความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการโจรกรรม 

โดยทำลายเครื่อง กีดขวางซึ่งมีร่องรอยหรือพยานหลักฐานเป็นที่แน่ชัดอันอยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัยและ

 เกิดขึ้นเพราะความผิดหรือความบกพร่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นจริงในวงเงินไม่เกิน 2 เท่าของค่าบริการ หรือตามข้อตกลงของผู้ว่าจ้าง โดยหักค่าเสื่อมสภาพแห่งอายุ 

การใช้งานตามกฎหมาย หรืออยู่ในวงเงินไม่เกินอัตราตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. เป็นการโจรกรรมของบุคคลภายนอก ซึ่งปรากฏร่องรอยการโจรกรรมและเป็นความบกพร่องใน การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
  2. ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน แม้จะไม่ปรากฏร่องรอยการโจรกรรม หากแต่ผู้ว่าจ้าง ได้มอบหมายให้ดูแลเป็นการเฉพาะและพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ ลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจ กำหนดจำนวนที่แน่นอนได้
  3. ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตต่อหน้าที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

เรามีการประกันความเสียหายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกรณีที่เป็นพนักงานของเรา สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของท่านเรายินดีที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำนั้น

 

                                   Mobile : 065-998-5593/ID:LINE cen2021
                                   E-mail: censpeedguard2021@gmail.com

 

Visitors: 38,094